Понедельник, 28.05.2018, 08:09

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Банківське право [ Додати матеріал ]


Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.
   (425.5Kb)
Метки: Скачать Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с.  бесплатно | Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. завантажити безкоштовно |Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. Скачать Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. Скачать безкоштовноВащенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. шпаргалки|

У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як ком­плексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових педінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. У за­гальній частині розкрито поняття банківського права, банківської діяльності, право­вий статус банку, предмет, методи, систему банківського права, банківської таємниці, банківського регулювання та банківського нагляду, правові засади фінансового моні­торингу. В особливій частині досліджено правові засади здійснення окремих банків­ських операцій, зокрема, кредитних, розрахункових, валютних.
Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкур­су «Банківське законодавство», а також темою «Правове регулювання банківської ді­яльності» нормативного курсу «Фінансове право», що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевче­нка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв'язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового ре­гулювання банківської діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних за­кладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями пра­вового регулювання банківських відносин.
ВСТУП
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості 9
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи 9
§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності 14
§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські по¬
слуги 15
ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплекс¬
ний правовий інститут 21
§ 1. Поняття банківського права 21
§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та
особливості 26
§ 3. Джерела банківського права 33
§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку
України у регулюванні банківських відносин 38
ГЛАВА 3. Банківська система України 45
§ 1. Теоретичні основи банківської системи 45
§ 2. Історичні аспекти банківської системи України 46
§ 3. Поняття та склад банківської системи України 56
§ 4. Поняття та види банківських об'єднань 61
ЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України 67
§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни.
Подвійна правова природа НБУ 67
§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством 69

§ 3. Керівні органи НБУ 70
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного
банку України 77
ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків 82
§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в
Україні 82
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особ¬
ливості банківського менеджменту 83
ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банків¬
ського нагляду 94
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківсь¬
кого нагляду 94
§ 2. Методи банківського регулювання 95
§ 3. Правові засади банківського нагляду 99
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття фі¬
лій, представництв та відділень 105
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських
операцій 120
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування
комерційних банків в Україні 125
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за пору¬
шення банківського законодавства 126
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків. . . 129
ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці 144
§ 1. Поняття банківської таємниці 144
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці 146
§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «ко¬
мерційна таємниця банку» 149
ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу 152
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу 152
§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фі¬
нансовому моніторингу 155
§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного мо¬
ніторингу 159
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до¬
ходів, одержаних злочинним шляхом» 172
4 /О. В. ВАЩЕНКО
 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків 176
§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення
понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розра¬
хункові правовідносини» 176
§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків 181
§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття 192
§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у націо¬
нальній валюті 196
ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків 203
§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах ба¬
нків 203
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Лі¬
міт касової готівки 209
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері
готівкових розрахунків 218
ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків 225
§ 1. Поняття та види платіжних систем 225
§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіж¬
них систем 229
§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських раху¬
нків комерційними банками в інших банках 231
§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими
рахунками комерційних банків 237
§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні .... 239
ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків.... 243
§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банків¬
ських кредитних відносин 243
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним бан¬
ком України 248
§ 3. Іпотечне кредитування в Україні 254
§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм 259
ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій . 270
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодав¬
ством України 270
§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій 273
Банківське право 5
 
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних)
операцій 274
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні 278
§ 5. Депозитні операції Національного банку України з ко¬
мерційними банками 286
ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій 290
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного
контролю в Україні 290
§ 2. Валютні цінності та валютні операції 297

§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні. . 298

§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників

валютних відносин 300
§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті 304
§ 6. Відповідальність за порушення валютного законодав¬
ства 308
ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин 315
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконан¬
ню платниками податків їх податкових обов'язків 315 \
§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов'язкових пла¬
тежів) 320
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 332
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 338
ТЕМИ ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ 342


Категорія: Банківське право | Додав: The-law |

Переглядів: 12483 | Завантажень: 3583 | Коментарі: 2   

Всього коментарів: 1
1  
ЭТО ХОРОШАЯ КНИГА

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 1929
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3631
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1066
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1716
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16030
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100