Понедельник, 15.07.2024, 02:13


Головна » Статті » Суд, правоохоронні та правозахисні органи України » Верховний Суд України

Пленум Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" (ст. 55) до складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Апеляційного суду України (в законі вказано й "голова Касаційного суду України", але рішенням Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року Касаційний суд України визнано неконституційним).

Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності Перший заступник або інший заступник Голови Верховного Суду. Порядок роботи Пленуму встановлено Законом "Про судоустрій України" та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

В засіданнях Пленуму беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор і Міністр юстиції України.

На засідання Пленуму можуть бути запрошені судді інших судів, члени Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, інші фахівці відповідних галузей права, які вправі брати участь у обговоренні питань, з яких їх запрошено на засідання Пленуму.

Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин складу Пленуму.

Пленум Верховного Суду України:

- відповідно до Конституції України обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України;

- призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України;

- утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників, голову Військової судової колегії;

- визначає кількісний склад суддів Президії Верховного Суду України та обирає їх у порядку, передбаченому Законом "Про судоустрій України";

- призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;

- заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих і апеляційних судів щодо організації роботи судових палат та діяльності відповідних судів;

- дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, в разі необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;

- приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України й законів;

- відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

- затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом (ст. 55 Закону "Про судоустрій України").

Законом України "Про судоустрій України" передбачено, що Пленум Верховного Суду України скликають не менш як один раз на три місяці. Про час скликання Пленуму й питання, які вносять на його розгляд, суддів, що входять до складу Пленуму, та інших учасників засідання Пленуму повідомляють, не пізніше як за десять днів до засідання.

Члени Пленуму, Голова Вищої ради юстиції. Генеральний прокурор України й Міністр юстиції України заздалегідь знайомляться з проектами постанов Пленуму та іншими матеріалами. Ці документи надають, надсилаються їм не пізніше як за десять днів до засідання. Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор і Міністр юстиції України на засіданні Пленуму висловлюють свою думку з питань, що обговорюються (за винятком питань про обрання, призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні посади та звільнення їх з цих посад). Неявка зазначених посадових осіб на засідання Пленуму не є перепоною для його проведення.

Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу, контролює виконання постанов Пленуму.

Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму та фіксування засідання технічними засобами покладено на сектор організаційної роботи й протокольного забезпечення Пленуму та Президії Верховного Суду України. Протокол підписують головуючий на засіданні Пленуму й секретар Пленуму.

Постанови Пленуму підписують Голова Верховного Суду України (а в разі його відсутності - заступник, головуючий на засіданні) та секретар Пленуму й публікують у офіційному друкованому органі - журналі "Вісник Верховного Суду України".

З метою організації ефективнішої діяльності при. Верховному Суді України утворюють Президію. Склад Президії визначає Пленум Верховного Суду України. За посадою до складу Президії Верховного Суду України входять Голова Верховного Суду України, його заступники, голови судових палат, секретар Пленуму Верховного Суду України. Суддів Верховного Суду України до Президії обирає Пленум Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням строком на п'ять років. Обраним вважають суддю за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку суддів достроково звільняють від обов'язків члена Президії.

Законом України "Про судоустрій України" (ст. 54) визначено повноваження Президії Верховного Суду України, а саме:

1) розглядає питання організації діяльності Верховного Суду і України, судових палат і апарату Верховного Суду України;

2) затверджує персональний склад судових палат; заслуховує інформацію голів судових палат і Військової судової колегії про їх діяльність;

3) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

4) розглядає питання фінансування та організаційного забезпечення діяльності Верховного Суду України й виробляє пропозиції щодо їх поліпшення; схвалює пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансування діяльності Верховного Суду України;

5) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Верховного Суду України та підвищення їх кваліфікації;

6) затверджує положення про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, про надання матеріальної допомоги; встановлює надбавки до посадових окладів суддів, які займають адміністративні посади;

7) заслуховує інформацію голів апеляційних загальних судів і вищих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів; розглядає матеріали вивчення стану організації здійснення судочинства судами загальної юрисдикції;

8) виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах на основі нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів;

9) вирішує питання щодо заснування друкованих видань Верховного Суду України та заслуховує звіти про роботу редакційних колегій цих органів; затверджує за поданням Голови Верховного Суду України положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її персональний склад;

10) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України питання відповідно до його Регламенту;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Засідання Президії Верховного Суду України проводять не рідше одного разу на два місяці. Вони є повноважними за наявності двох третин її членів.

За потреби можуть провадити спільні засідання Президії Верховного Суду України та Ради суддів України, а також Державної судової адміністрації України. 20 лютого 2004 року на спільному засіданні Президії Верховного Суду України, Ради суддів України та Державної судової адміністрації України розглянуто питання про стан здійснення судочинства в Україні в 2003 р. і завдання на 2004 р. та про підсумки роботи Державної судової адміністрації в 2003 р. і пріоритетні напрями організаційного забезпечення діяльності судів у поточному році. Із зазначених питань було прийнято дві постанови, що сприятиме підвищенню рівня правосуддя.

Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. Постанови підписує Голова Верховного Суду України або його заступник, який головував на засіданні.


Категорія: Верховний Суд України | Додав: The-law (02.04.2010)  |
Переглядів: 3467 | Теги:

-->
Категории раздела
Юридичне визначення загальних понять із судової, правоохоронної та правозахисної діяльності
Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисник органів
Державна політика в сфері правоохорони
Основи здійснення правосуддя
Статус суддів
Місцеві суди
Апеляційні суди
Військові суди
Верховний Суд України
Вищі спеціалізовані суди
Конституційний Суд України
Вища рада юстиції України
Прокуратура України
Органи внутрішніх справ України
Державна податкова служба україни
Виявлення та розслідування злочинів
Служба безпеки України
Державний комітет фінансового моніторингу та інші правоохоронні органи
Уповноважений Верховної ради України з прав людини
Юстиція України
Державна Судова Адміністрація
Нотаріат в Україні
Адвокатура в Україні

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Юридичне визначення загальних понять із судової, правоохоронної та правозахисної діяльності
Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисник органів
Державна політика в сфері правоохорони
Основи здійснення правосуддя
Статус суддів
Місцеві суди
Апеляційні суди
Військові суди
Верховний Суд України
Вищі спеціалізовані суди
Конституційний Суд України
Вища рада юстиції України
Прокуратура України
Органи внутрішніх справ України
Державна податкова служба україни
Виявлення та розслідування злочинів
Служба безпеки України
Державний комітет фінансового моніторингу та інші правоохоронні органи
Уповноважений Верховної ради України з прав людини
Юстиція України
Державна Судова Адміністрація
Нотаріат в Україні
Адвокатура в Україні

PR-CY.ru Rambler's Top100