Понедельник, 15.07.2024, 02:19

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Аграрне право України [ Додати матеріал ]


Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с.
   (1.63 Mb)
Метки: Скачать Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с.  бесплатно | Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с. завантажити безкоштовно |Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с. Скачать Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с. Скачать безкоштовноЗемельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с. шпаргалки|

У підручнику на основі чинного земельного законодавства викладено найбільш принципові положення, які стосуються земельної реформи, питань права власності на землю, права користування землею в ринкових умовах.
Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.
Для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів-правознавчих, аграрних та землевпорядних спеціальностей вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.

ЗМІСТ
ВСТУП з
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1
Предмет, принципи і система земельного права

§ 1. Предмет земельного права та його особливості 6
§ 2. Методи регулювання земельних відносин 10
§3. Принципи земельного права 12
§4. Система земельного права 16
§ 5. Співвідношення земельного права із суміжними галузями права та його місце
у правовій системі України 18
§6. Розвиток науки земельного права 22
§ 7. Правове забезпечення земельної реформи 26
Глава 2
Земельні правовідносини
§ 1. Поняття та види земельних правовідносин 32
§ 2. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин 35
§ 3. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин 38
Глава З
Джерела земельного права
§ 1. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права 41
§ 2. Конституція України — системоутворююче джерело земельного права 46
§ 3. Закони як джерела земельного права 49
§ 4. Шдзаконні акти як джерела земельного права....53
§5. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права 
Глава 4
Право власності на землю
§ 1. Загальна характеристика права власності на землю 61
§ 2. Форми права власності на землю 62
§ 3. Суб'єкти та об'єкти права власності на землю 64
§ 4. Підстави та порядок виникнення права власності на землю 73
§ 5. Права та обов'язки власників земельних ділянок 82
§ 6. Підстави та порядок припинення права власності на землю 86
Глава 5
Правове регулювання приватизації земель

§ 1. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель 89
§ 2. Суб'єкти, об'єкти та форми приватизації земель 92
§ 3. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення
та інших категорій земель 96
§ 4. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель 102
Глава 6
Право постійного користування землею

§ 1, Загальна характеристика права землекористування 104
§ 2. Суб'єкти і об'єкти права землекористування 106
§ 3. Виникнення права землекористування 109
§ 4. Права та обов'язки землекористувачів 110
§5. Припинення права землекористування 116
Глава 7
Право оренди землі
§ 1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі , , 119
§ 2. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого
призначення 121
§3. Договір оренди земельної ділянки 124
Глава 8
Обмеження прав на землю
§ 1. Поняття та класифікація обмежень прав на землю 130
§ 2. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства 133
§ 3. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю 134
Глава 9
Гарантії прав на землю
§ 1. Поняття гарантій прав на землю 141
§ 2. Способи захисту прав на землю 143
§ 3. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам 146
§4. Вирішення земельних спорів 150
Глава 10
Механізм реалізації прав на землю
§ 1. Поняття механізму реалізації прав на землю 155
§ 2. Земельно-процесуальне забезпечення набуття прав на землю 157
§ 3. Юридично-процесуальне забезпечення реалізації прав на землю 162
§ 4. Земельно-процесуальні засади припинення прав на землю 165
Глава 11
Правове регулювання плати за землю
§ 1. Загальна характеристика та правові форми плати за землю 169
§2. Суб'єкти та об'єкти плати за землю 171
§ 3. Особливості обчислення плати за землі різного цільового призначення 172
§4. Пільги щодо плати за землю 176
Глава 12
Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель
§ 1. Поняття, зміст та суб'єкти управління у галузі використання та охорони земель 179
§ 2. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель 180
§ 3. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель 182
§ 4. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень 186
§5. Планування використання земель 187
§6. Землеустрій 189
§ 7. Контроль за використанням та охороною земель 192
§8. Моніторинг земель 195
§ 9. Державний земельний кадастр 197
§ 10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 200
Глава 13
Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок
§ 1. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок 202
§ 2. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на земельні ділянки 204
§ 3. Правочини із земельними ділянками 205
§ 4. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах 213
§ 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб 215
§ 6. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 217
Глава 14
Правова охорона земель
§ 1. Поняття і зміст правової охорони земель 219
§ 2. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель..... 221

§ 3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 224
§4. Рекультивація земель 226
§ 5. Консервація земель 227
§ 6. Особливості правової охорони грунтів 229
Глава 15
Відповідальність за порушення земельного законодавства

§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства 232
§ 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 234
§ 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 240
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 16
Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення 247
§ 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення 251
§ 3. Суб'єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна
характеристика їх правового статусу 257
§ 4. Фермерське землекористування .....262
§ 5. Землекористування сільськогосподарських кооперативів 267
§ 6. Інші суб'єкти сільськогосподарського землевикористання 272
§ 7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 275
Глава 17
Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів
§ 1. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів 279
§ 2. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови 283
§ 3. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб 289
§ 4. Використання земель громадянами у межах населених пунктів 297
§ 5. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах
населених пунктів 301
Глава 18
Правове регулювання використання земель, що особливо охороняються: природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення
§ 1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного призначення 305
§ 2. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання 312
§ 3. Землі оздоровчого призначення та їх використання 314
§ 4. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення 317
§ 5. Склад та використання земель історико-культурного призначення 320
Глава 19
Правове регулювання використання земель лісового фонду

§ 1. Поняття, склад та загальна характеристика
земель лісового фонду 323
§ 2. Правові форми використання земель лісового фонду 324
Глава 20
Правове регулювання використання земель водного фонду
§ 1. Загальна характеристика земель водного фонду 330
§ 2. Правові форми використання земель водного фонду 333
§ 3. Обмеження права користування землями водного фонду 
Глава 21
Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
§ 1. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення ....
§ 2. Склад і використання земель промисловості
§ 3. Склад і використання земель транспорту
§ 4. Склад і використання земель зв'язку та енергетики

§ 5. Склад і використання земель оборони та іншого призначення


Категорія: Аграрне право України | Додав: The-law |

Переглядів: 35628 | Завантажень: 8882 | Коментарі: 9   

Всього коментарів: 8
8 Маряна  
0
ggg

7 Катерина  
0
Хочу

6 kotya044  
0
Самый норм вариант

5 Христя  
0
Велике Вам спасибі!!!!!!!!!!1

4 Ангелина  
0
привет!=))))) спасиба!

3 Таня  
0
хочу скачать книгу

2 Валерия  
0
Нужна книга для реферата

1 Юрій  
0
xfghb

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100