Четверг, 18.07.2024, 07:19

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Кримінологія [ Додати матеріал ]


Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.
   (258.6 Kb)
Метки: Скачать Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.  бесплатно | Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. завантажити безкоштовно |Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. Скачать Іванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. Скачать безкоштовноІванов Ю. Ф. І-20 Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. шпаргалки|

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.
Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

ЗМІСТ
ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології
1.1. Поняття кримінології як науки 10
1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука 11
1.3. Предмет кримінологічної науки 12
1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія.... 14
1.5. Завдання кримінології 16
1.6. Функції кримінології ' 16
1.7. Діалектичний та історичний методи в кримінології 17
1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних до¬сліджень 18
1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень... 19

1.10. Зв'язок кримінології з юридичними науками.... 20
1.11. Зв'язок кримінології з неюридичними науками... 22

1.12. Система науки кримінології 24
1.13. Значення кримінології як науки 25
ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучас¬ний стан в Україні
2.1. Основні періоди розвитку кримінології 27
2.2. Кримінологічні погляди Платона 28
2.3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля. 29
2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів 31
2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя... 31
2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження. 33

2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст 34
2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права 35
2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа... 38

2.10. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології 39
2.11. Теорія покарання Бентама 39
2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха 40
2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля 41
2.14. Значення класичного напрямку в кримінології. 42
2.15. Позитивістський напрямок у кримінології 44
2.16. Засновник біологічного напрямку в криміно¬логії Ч. Ломброзо 45
2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо — Е. Феррі
та Р. Гарофало 46
2.18.Виникнення соціологічного напрямку в кримі¬
нології 47
2.19. Теорія соціальної дезорганізації 48

2.20. Теорія диференціального зв'язку 49
2.21. Психологічні підходи до причин злочинності... 50
2.22. Сучасні кримінологічні теорії 51
2.23. Історія вітчизняної кримінології в 20 —30-х рр. XX СТ 53
2.24. Відродження кримінологічної науки в 60-х рр. ЧХст ,,, 54

2.25. Відродження кримінології в Україні 55
2.26. Розвиток кримінології в незалежній Україні... 56
2.27. Основні напрямки розвитку кримінології
на сучасному етапі 58
ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики
3.1. Поняття та виникнення злочинності як соціаль¬ного явища 60
3.2. Ознаки злочинності 61
3.3. Взаємозв'язок понять "злочинність" та "злочин"... 64

3.4. Види злочинності 65
3.5. Основні показники злочинності 65
3.6. Рівень і коефіцієнт злочинності 66
3.7. Динаміка злочинності 67
3.8. Структура та характер злочинності 68
3.9. "Ціна" злочинності 69

3.10. Географія злочинності 70
3.11. Поняття латентної злочинності 70
3.12. Види та рівні латентної злочинності 71

3.13. Причини існування латентної злочинності 72
3.14. Методи та значення виявлення латентної зло¬чинності 73
3.15. Основні риси злочинності в Україні 73
ТЕМА 4. Причини й умови злочинності
4.1. Поняття причин і умов злочинності в кримінології. 76
4.2. Поняття детермінації 77
4.3. Значення вивчення причиновості 79
4.4. Класифікація причин та умов злочинності.... 80
4.5. Різні підходи до розуміння причиновості в кримі¬нології 82
ТЕМА5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
5.1. Поняття особи злочинця 84
5.2. Межі визнання особи злочинця в кримінології. 85
5.3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця. 86
5.4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця. 87
5.5. Кримінально-правова характеристика особи
злочинця 88
 
5.6. Соціально-рольові характеристики особи злочинця 89
5.7. Риси правової та моральної свідомості особи злочинця 90
5.8. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця 92
5.9. Класифікація злочинців 94

5.10. Типологія злочинців 95
5.11. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця 97
5.12. Співвідношення соціального та біологічного
в особі злочинця 99
ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки
6.1. Поняття віктимології 102
6.2. Становлення віктимології як самостійного на¬прямку кримінологічних досліджень 103
6.3. Поняття жертви злочину 105
6.4. Зв'язок "злочинець —потерпілий" 106
6.5. Віктимність та віктимізація 107
6.6. Класифікація жертв злочинів 107
6.7. Віктимна поведінка жертви злочину 109
6.8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину Ш
6.9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину 111
6.10. Значення класифікації та типології жертв 112
6.11. Поняття віктимологічної профілактики 114
6.12. Поняття суїцидальної поведінки 115
6.13. Механізм суїцидальної поведінки 116
ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень
7.1. Поняття кримінологічного дослідження 1119
7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження. 120

7.3. Об'єкти та суб'єкти кримінологічного до¬слідження 121
7.4. Види кримінологічних досліджень 121
7.5. Поняття кримінологічної інформації 123
7.6. Види кримінологічної інформації 124

7.8. Програма кримінологічного дослідження 126
7.9. Класифікація методів збору кримінологічної інформації 126

7.10. Метод анкетування 127
7.11. Метод інтерв'ювання 130
7.12. Метод спостереження 132
7.13. Метод експертних оцінок 134

7.14. Документальний метод 135
7.15. Соціальний експеримент 136
7.16. Психологічні методи, що використовуються
в кримінологічних дослідженнях 137
ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її за-стосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ
8.1. Статистика як наука 140
8.2. Поняття правової статистики 141
8.3. Розділи кримінально-правової статистики 142
8.4. Значення кримінально-правової статистики 143
8.5. Етапи статистичного дослідження 144
8.6. Поняття про статистичне спостереження 145

8.7. Поняття одиниці сукупності, спостереження, виміру 145
8.8. Види статистичних спостережень 146
8.9. Форми статистичного спостереження 148
8.10. Облікові документи, на основі яких здійснюється облік злочинів у правоохоронних органах 150

8.11. Поняття про статистичне зведення 151
8.12. Поняття про статистичне групування 152
8.13. Табличний і графічний методи в правовій стати¬стиці 154
8.14. Поняття про абсолютні величини та узагаль¬нені показники 156

8.15. Ряди динаміки у правовій статистиці 158
8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання 159
ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності
9.1. Поняття профілактики злочинності 161
9.2. Співвідношення понять "профілактика", "при¬пинення" та "запобігання" 162
9.3. Принципи запобіжної діяльності 165
9.4. Функції запобіжної діяльності 166
9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності 167
9.6. Рівні профілактики 167
9.7. Види індивідуального рівня профілактики зло¬чинності 170
9.8. Класифікація профілактичних заходів 171
9.9. Суб'єкти профілактики злочинів 175

9.10. Суд як суб'єкт запобігання злочинам 177
9.11. Прокуратура як суб'єкт запобігання злочинам... 178
9.12. Міліція як суб'єкт запобігання злочинам 179
9.13. Установи, що виконують покарання, як суб'єкт запобігання злочинам 180
 

9.14. Служба безпеки України як суб'єкт запобігання злочинам 180
9.15. Міністерство юстиції України як суб'єкт запо¬бігання злочинам 181
9.16. Правове регулювання профілактики злочинності. 181
9.17. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам 182
ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та плану¬вання боротьби зі злочинністю
10.1. Поняття кримінологічного прогнозування 184
10.2. Вимоги до джерел прогнозування 185
10.3. Завдання кримінологічного прогнозування 187

10.4. Види кримінологічного прогнозування 187
10.5. Види прогнозування злочинності 188
10.6. Індивідуальне прогнозування 190
10.7. Значення кримінологічного прогнозування 192
10.8. Методи кримінологічного прогнозування 192
10.9. Кримінологічне планування 195
10.10. Принципи, що висуваються до криміно¬
логічного планування 196
10.11. Етапи кримінологічного планування 196
10.12. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю. 198
10.13. Види кримінологічного планування 198
ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності
11.1. Діяльність підрозділів карного розшуку із за¬
побігання злочинам 200
11.2. Діяльність підрозділів Державної служби
по боротьбі з економічною злочинністю 200
11.3. Діяльність підрозділів по боротьбі з незакон¬ним обігом наркотиків 201
11.4. Діяльність підрозділів кримінальної міліції
в справах неповнолітніх.:. 202
11.5. Підрозділи по боротьбі з організованою зло¬чинністю 204
11.6. Дільничні інспектори міліції як суб'єкти запо¬бігання злочинам 204

11.7. Підрозділи патрульно-постової служби міліції...205
11.8. Підрозділи дозвільної системи 206
11.9. Підрозділи служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 207
11.10. Підрозділи Державної автомобільної
інспекції... 207
11.11. Підрозділи Державної служби охорони 208
11.12. Підрозділи досудового слідства та дізнання... 209
11.13. Підрозділи зв'язків з громадськістю 210
ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запо-бігання злочинності неповнолітніх
12.1. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх 211
12.2. Кримінологічна характеристика особи непов-нолітнього злочинця 212
12.3. Причини й умови злочинності неповнолітніх.... 213
12.4. Запобігання злочинності неповнолітніх 214
ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запо-бігання рецидивній злочинності
13.1. Поняття рецидивної злочинності та її стан 216
13.2. Особа рецидивіста 218
13.3. Типологія особи рецидивіста 219
13.4. Причини й умови рецидивної злочинності 220
13.5. Профілактика рецидивних злочинів 221
ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запо-бігання економічній злочинності
14.1. Кримінологічна характеристика економічної
злочинності 222
14.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність 224
14.3. Запобігання злочинам у сфері економіки 224
ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запо-бігання насильницьким злочинам
15.1. Поняття та загальна характеристика насиль-ницьких злочинів 226
15.2. Причини й умови насильницьких злочинів 228
15.3. Запобігання насильницьким злочинам 229
ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запо-бігання загальнокримінальній корисливій злочинності
16.1. Поняття та кримінологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності 231
16.2. Причини й умови корисливої злочинності 233
16.3. Запобігання корисливим злочинам 233
ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запо-бігання організованій злочинності
17.1. Кримінологічна характеристика організованої
злочинності 236
 
17.2. Детермінанти організованої злочинності 237
, 17.3. Протидія організованій злочинності 238
2 ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запо-
I бігання злочинам, пов'язаним із незаконним обігом
наркотиків
, 18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, по¬
в'язаних із незаконним обігом наркотиків 240
18.2. Кримінологічна характеристика осіб учас¬ників злочинів, пов'язаних із незаконним обігом нар¬котиків 242
18.3. Причини й умови вчинення злочинів, по¬в'язаних із незаконним обігом наркотиків 243
18.4. Профілактика незаконного обігу наркотиків...245
і
ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запо¬бігання необережній злочинності
19.1. Кримінологічна характеристика необережної
злочинності 248
І 19.2. Причини й умови необережних злочинів 249
19.3. Запобігання необережній злочинності 250
19.4. Кримінологічна характеристика дорожньо-транспортних злочинів 251
19.5. Причини й умови автотранспортних злочинів. 253
19.6. Запобігання автотранспортним злочинам 254
ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціаль-
1 них явищ
20.1. Поняття "фонових" явищ 256
20.2. Кримінологічна характеристика пияцтва й алко¬
голізму 257
20.3. Кримінологічна характеристика проституції.... 258
' 20.4. Кримінологічна характеристика наркоманії 260


Категорія: Кримінологія | Додав: The-law |

Переглядів: 20529 | Завантажень: 5577 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 2
2 Марина  
0
{jhjif rybuf

1 Slsva  
0
klas

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100