Четверг, 13.06.2024, 12:47

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Міжнародне право [ Додати матеріал ]


Міжнародне право: За ред. М. В. Буроменського
   (998.9 Kb)

«…Міжнародне право – це велика юридична споруда, яка дбайливо будувалася людством протягом століть із метою створення і затвердження нормальних впорядкованих
відносин між державами…» (з рішення Міжнародного Суду ООН).

ЗМІСТ:

Розділ 1. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ
МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ................. 3
§ 1. Виникнення і сутність міжнародного права ................ 3
§ 2. Визначення міжнародного права .............................. 4
§ 3. Функції міжнародного права .................................... 5
§ 4. Характеристика міжнародного права ........................ 6
§ 5. Сучасний стан міжнародного права ........................... 9
§ 6. Система міжнародного права .................................. 11
§ 7. Державні інтереси, політика та міжнародне право .... 12
§ 8. Право та справедливість ........................................ 14
§ 9. Міжнародне право та процес глобалізації ................. 15
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА .................................... 18
§ 1. Періодизація історії міжнародного права ................. 18
§ 2. Розвиток міжнародного права від найдавніших
часів до Вестфальського конгресу........................... 20
§ 3. Міжнародне право між Вестфальським конгресом
1648 р. й епохою Великої французької революції
(межа XVIII—XIX століть) ..................................... 22
§ 4. Розвиток міжнародного права від епохи Великої
французької революції до створення Версальської
системи ............................................................... 24
§ 5. Міжнародне право від створення Версальської
системи до наших днів .......................................... 26
Розділ 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ................. 32
§1. Поняття та класифікація суб’єктів міжнародного
права .................................................................. 32
§ 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного права .... 33
§ 3. Визнання держав і урядів ...................................... 35
§ 4. Міжнародне правонаступництво держав .................. 37
§ 5. Державоподібні утворення:
Ватикан, вільні міста та ін. .................................... 38
§ 6. Міжнародна правосуб’єктність народів (націй) ......... 39
§7. Міжнародні організації .......................................... 41
§ 8. Людина в міжнародному праві ............................... 42
Розділ 4. ДЖЕРЕЛА ТА НОРМИ
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ .................................. 43
§1. Поняття та види джерел міжнародного права ........... 43
§ 2. Міжнародні договори ............................................ 44
§ 3. Міжнародно-правовий звичай ................................ 46
§ 4. Загальні принципи права, що визнаються
цивілізованими націями ....................................... 47
§ 5. Судові рішення..................................................... 49
§ 6. Доктрина ............................................................. 50
§ 7. «М’яке» міжнародне право .................................... 50
§ 8. Односторонні акти держав ..................................... 52
§ 9. Питання про юридичну силу резолюцій
міжнародних міжурядових організацій ................... 55
§ 10. Норми міжнародного права та їхня класифікація.... 55
§ 11. Ієрархія норм міжнародного права ........................ 57
Розділ 5. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО
ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА................................. 59
§ 1. Питання про співвідношення міжнародного права
та внутрішнього права........................................... 59
§ 2. Теорії взаємодії міжнародного та внутрішнього права .... 60
§ 3. Вплив міжнародного права на внутрішнє право ........ 65
§ 4. Вплив внутрішнього права на міжнародне ............... 69
§ 5. Питання про виключну внутрішню компетенцію
держави .............................................................. 71
§ 6. Українське законодавство про співвідношення
міжнародного й українського права ........................ 72
Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ................. 80
§ 1. Поняття та джерела права міжнародних договорів .... 80
§ 2. Поняття та класифікація міжнародних договорів ..... 82
§ 3. Стадії укладання міжнародного договору ................ 84
§ 4. Реєстрація й опублікування договорів ..................... 88
§ 5. Тлумачення міжнародних договорів........................ 89
§ 6. Припинення міжнародних договорів
і зупинення їхньої дії ............................................ 91
Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ..... 94
§ 1. Поняття території в міжнародному праві ................. 94
§ 2. Державна територія .............................................. 95
§ 3. Правові підстави зміни державної території ............. 96
§ 4. Протиправні зміни державної території ..................102
§ 5. Оренда території ..................................................104
§ 6. Державна територія з міжнародно-правовим
режимом ............................................................105
§ 7. Міжнародно-правовий режим рік і озер ..................106
§ 8. Режим судноплавства по Дунаю.............................108
§ 9. Архіпелаг Шпіцберген .........................................109
Розділ 8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ .....................................110
§ 1. Міжнародне морське право ...................................110
§ 2. Виникнення та розвиток міжнародного морського
права .................................................................110
§ 3. Поняття відкритого моря та його свободи ...............112
§ 4. Прапор судна ......................................................115
§ 5. Територіальне море ..............................................116
§ 6. Внутрішні морські води........................................118
§ 7. Прилегла зона .....................................................119
§ 8. Правовий режим виключної економічної зони .........119
§ 9. Континентальний шельф ......................................121
§ 10. Морське дно ......................................................124
§ 11. Міжнародні протоки ..........................................124
§ 12. Міжнародні канали ............................................125
§ 13. Питання про міжнародно-правовий режим Арктики .... 126
Розділ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ..................................128
§ 1. Поняття, принципи та джерела міжнародного
повітряного права ................................................128
§ 2. Правовий режим повітряного простору України ......130
§ 3. Польоти в міжнародному повітряному просторі .......131
§ 4. Комерційна діяльність у міжнародних
повітряних сполученнях.......................................132
§ 5. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) ....134
Розділ 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ ........................................... 136
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового
регулювання космічного простору .........................136
§ 2. Космічний простір і небесні тіла ............................138
§ 3. Космічні об’єкти .................................................140
§ 4. Космонавти.........................................................142
Розділ 11. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН .........................143
§ 1. Зовнішні зносини в сучасному світі ........................143
§ 2. Дипломатичні зносини та дипломатичні
представництва ...................................................144
§ 3. Дипломатичні привілеї й імунітети ........................146
§ 4. Привілеї й імунітети дипломатичних
представництв ....................................................147
§ 5. Особисті дипломатичні привілеї й імунітети............153
§ 6. Консульські зносини та консульські
представництва ...................................................157
§ 7. Функції консульських представництв ....................159
§ 8. Консульські привілеї й імунітети...........................160
§ 9. Привілеї й імунітети консульських представництв ..160
§ 10. Особисті консульські привілеї й імунітети.............163
§ 11. Спеціальні місії .................................................165
§ 12. Привілеї й імунітети спеціальних місій і їхнього
персоналу ...........................................................166
§ 13. Зовнішні зносини за участю міжнародних
організацій .........................................................166
§ 14. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин
за участю міжнародних організацій і їхнього
персоналу ...........................................................167
Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ..........................170
§ 1. Поняття й ознаки міжнародної міжурядової
організації ..........................................................170
§ 2. Класифікація ММУО............................................172
§ 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН) .....................173
§ 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ) ...............................................................177
§ 5. Організація Північноатлантичного договору (НАТО) 179
§ 6. Рада Європи (РЄ) .................................................181
§ 7. Співдружність Незалежних Держав (СНД) ..............183
Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ ..........186
§ 1. Виникнення та розвиток міжнародно-правового
співробітництва в галузі прав людини ....................186
§ 2. Становлення міжнародного права прав людини .......188
§ 3. Природність і невід’ємність прав людини,
основних свобод і можливість їх обмеження ............191
§ 4. Універсальні та спеціальні права людини,
їх поняття та призначення в міжнародному праві ....192
§ 5. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать
до певних груп населення .....................................193
§ 6. Міжнародні організаційно-правові механізми
захисту прав людини............................................203
Розділ 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЮРИСДИКЦІЇ .............209
§ 1. Розвиток міжнародного регулювання питань
юрисдикції .........................................................209
§ 2. Міжнародно-правове регулювання загальних питань
конфлікту юрисдикцій у різних територіальних
просторах ...........................................................210
§ 3. Міжнародне співробітництво в боротьбі
зі злочинністю ....................................................214
§ 4. Уніфікація кримінального законодавства держав ....215
§ 5. Міжнародна правова допомога ..............................226
§ 6. Міжнародне кримінальне право .............................229
§ 7. Міжнародні кримінальні судові органи ..................232
§ 8. Міжнародна кримінальна відповідальність
фізичних осіб ......................................................234
Розділ 15. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ......235
§ 1. Поняття міжнародного економічного права ............235
§ 2. Джерела міжнародного економічного права ............236
§ 3. Принципи міжнародного економічного права ..........238
§ 4. Система міжнародних економічних організацій ......241
§ 5. Міжнародне економічне співробітництво
в межах СНД.......................................................244
Розділ 16. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...................247
§ 1. Правова природа Європейського Союзу ...................247
§ 2. Організаційна структура Європейського Союзу........250
§ 3. Правовий статус держав-членів
у Європейському Союзі .........................................253
§ 4. Громадянство Європейського Союзу .......................255
§ 5. Джерела права Європейського Союзу......................256
§ 6. Особливості права Європейського Співтовариства ....258
§ 7. Перша опора Європейського Союзу: економічне
та соціальне співробітництво в рамках
Європейського співтовариства ...............................261
§ 8. Друга опора Європейського Союзу: спільна
закордонна та безпекова політика ..........................262
§ 9. Третя опора Європейського Союзу: співробітництво
в галузі кримінальної юстиції ...............................263
Розділ 17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ.............. 265
§ 1. Проблема міжнародної військової безпеки та
міжнародно-правові принципи її забезпечення ........265
§ 2. Нормативні засоби забезпечення миру та безпеки ....266
§ 3. Організаційні засоби забезпечення міжнародної
безпеки (системи міжнародної безпеки) ..................269
§ 4. Матеріальні засоби забезпечення міжнародної
безпеки ..............................................................270
§ 5. Заходи зміцнення довіри та міжнародний контроль
за обмеженням озброєнь і роззброєнням .................275
Розділ 18. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ ....................................276
§ 1. Історія становлення в міжнародному праві
зобов’язання мирного вирішення міжнародних
спорів ................................................................276
§ 2. Характеристика міжнародно-правового зобов’язання
мирного вирішення міжнародних спорів ................278
§ 3. Зміст принципу мирного вирішення міжнародних
спорів ................................................................279
§ 4. Поняття міжнародного спору, класифікація
міжнародних спорів .............................................280
§ 5. Поняття та класифікація мирних
засобів вирішення міжнародних спорів ..................282
§ 6. Дипломатичні засоби врегулювання спорів .............284
§ 7. Правові засоби вирішення спорів ...........................286
§ 8. Міжнародний Суд ................................................288
§ 9. Вирішення спорів у межах міжнародних
організацій .........................................................290
§ 10. Вирішення міжнародних спорів між державами та
юридичними і фізичними особами .........................293
Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ...................................295
§ 1. Міжнародно-правове регулювання збройних
конфліктів .........................................................295
§ 2. Види збройних конфліктів. Учасники збройних
конфліктів .........................................................297
§ 3. Початок війни та його правові наслідки, театр
війни .................................................................300
§ 4. Обмеження засобів і методів ведення війни .............301
§ 5. Ведення морської війни ........................................302
§ 6. Міжнародно-правовий захист жертв війни ..............304
§ 7. Захист цивільних об’єктів і культурних цінностей...308
§ 8. Нейтралітет у збройному конфлікті .......................308
§ 9. Міжнародно-правове регулювання закінчення
воєнних дій і стану війни ......................................309
§ 10. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця...........................................................310
Розділ 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ .................................311
§ 1. Значення міжнародно-правової відповідальності,
цілі, принципи, поняття відповідальності ..............311
§ 2. Підстави для міжнародно-правової
відповідальності ..................................................313
§ 3. Ознаки міжнародного правопорушення ..................314
§ 4. Класифікація міжнародних правопорушень ............316
§ 5. Відмежування правопорушень від схожих
(суміжних) діянь .................................................319
§ 6. Обставини звільнення від міжнародно-правової
відповідальності ..................................................320
§ 7. Види та форми міжнародної відповідальності
держав ...............................................................322
§ 8. Міжнародно-правові санкції .................................324


Категорія: Міжнародне право | Додав: The-law |

Переглядів: 12558 | Завантажень: 3561 | Коментарі: 4   

Всього коментарів: 3
3 halyna  
0
міжнародне кримінальне право

2 Альбина  
0
§ 1. Виникнення і сутність міжнародного права.
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА .......

1 Галина  
0
апрлчасрпооь

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2068
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3714
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1796
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16727
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100