Четверг, 08.06.2023, 08:47

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Основи правознавства [ Додати матеріал ]


Правознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.
   (1.10 Mb)
Метки: Скачать Правознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.  бесплатно | Правознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с. завантажити безкоштовно |Правознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с. Скачать Правознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с. Скачать безкоштовноПравознавство: /За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с. шпаргалки|

    Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко,  Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.
    Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
    Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу «Правознавство», вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.

ЗМІСТ


Передмова    5
Глава І. Основи теорії держави і права    7
§ 1. Походження, сутність та ознаки держави    7
§ 2. Походження та сутність права    12
§ 3. Громадянське суспільство та соціальна
правова держава    16
§ 4. Функції держави    24
§ 5. Механізм держави    28
§ 6. Форма держави    32
§ 7. Джерела права. Систематизація законодавства    38
§ 8. Норми права та форми їх реалізації    43
§ 9. Поняття, значення і способи тлумачення
правових норм    47
§ 10. Система права    48
§ 11. Правові відносини    49
§ 12. Законність і правопорядок. Правопорушення
та відповідальність за їх скоєння    53
Глава ІІ. Основи конституційного права України    57
§ 1. Поняття, предмет і джерела конституційного
права України     57
§ 2. Конституційний процес в Україні у 1990—1996 рр.    66
§ 3. Основи конституційного ладу України     73
§ 4. Конституційно-правовий статус особи     76
§ 5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення    88
§ 6. Система органів державної влади України    93
§ 7. Місцеве самоврядування. Особливості
організації влади в Автономній Республіці Крим    120
§ 8. Конституція України — основа подальшого розвитку
національного законодавства    126
Глава ІІІ. Основи адміністративного права України    132
§ 1. Управління як об’єкт адміністративного права    132
§ 2. Адміністративне право України:
поняття і предмет правового регулювання    134
§ 3. Джерела адміністративного права. Кодекс
про адміністративні правопорушення    136
§ 4. Адміністративно-правові норми
та адміністративно-правові відносини    140
§ 5. Суб’єкти адміністративного права:
поняття і класифікація    144
§ 6. Державна служба: поняття, правовий
статус державних службовців    158
§ 7. Поняття форм і методів державного управління    163
§ 8. Поняття і класифікація актів управління та їх види    167
§ 9. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки    170
§ 10. Поняття складу адміністративного правопорушення    172
§ 11. Адміністративна відповідальність.
Адміністративні стягнення: поняття та види    174
§ 12. Правові основи організації управління економікою    178
§ 13. Правові основи управління підприємством    185
Глава IV. Основи фінансового права України    189
§ 1. Фінансове право України: поняття, предмет правового
регулювання та система    189
§ 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові
відносини    191
§ 3. Правові основи фінансового контролю в Україні    193
§ 4. Бюджетна система України    201
§ 5. Бюджетний процес в Україні    208
§ 6. Державний бюджет України та місцеві бюджети    213
§ 7. Поняття та система податків в Україні    216
§ 8. Правовий режим бюджетного фінансування    222
Глава V. Основи банківського права України    226
§ 1. Банківське право України: поняття
та предмет правового регулювання    226
§ 2. Джерела та система банківського права    227
§ 3. Правовідносини у сфері банківської
діяльності та їх суб’єкти    229
§ 4. Банківська система України. Правовий
статус Національного банку України    230
§ 5. Правовий статус комерційних банків    234
§ 6. Правове регулювання банківського рахунка    246
§ 7. Правове регулювання платіжної системи
та безготівкових розрахунків    252
§ 8. Правові засади банківського кредитування    256
§ 9. Правовий статус кредитних спілок    259
Глава VІ. Основи цивільного права України    261
§ 1. Цивільне право України: поняття, предмет правового
регулювання та система. Цивільне законодавство    261
§ 2. Цивільне законодавство України:
загальна характеристика    263
§ 3. Цивільно-правові відносини та їх елементи    265
§ 4. Суб’єкти цивільно-правових відносин    268
§ 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин    270
§ 6. Держава як учасник цивільно-правових відносин    279
§ 7. Об’єкти цивільно-правових відносин    281
§ 8. Здійснення цивільних прав та виконання
юридичних обов’язків    283
§ 9. Поняття, види та форма правочинів     284
§ 10. Представництво і довіреність    290
§ 11. Строки в цивільному праві. Позовна давність    294
§ 12. Право власності в Україні    296
§ 13. Загальна характеристика зобов’язань:
поняття, зміст, підстави виникнення та припинення    300
§ 14. Цивільно-правові договори:
поняття, види, порядок укладання та припинення    302
§ 15. Загальна характеристика окремих
видів цивільно-правових договорів    306
§ 16. Розрахункові правовідносини    318
§ 17. Договір банківського рахунка    320
§ 18. Кредитні правовідносини. Кредитний договір    322
§ 19. Виконання зобов’язань і способи
забезпечення їх виконання    323
§ 20. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди    328
§ 21. Цивільно-правова відповідальність    335
§ 22. Загальна характеристика спадкового права України    341
§ 23. Право інтелектуальної власності в Україні    346
Глава VІІ. Основи сімейного права України    352
§ 1. Поняття сімейного права, його принципи
та джерела. Сімейне законодавство України    352
§ 2. Укладення та припинення шлюбу     356
§ 3. Права та обов’язки подружжя    361
§ 4. Права та обов’язки батьків і дітей
за законодавством України    367
§ 5. Правові форми влаштування дітей,
що позбавлені батьківського піклування    370
Глава VІІІ. Основи господарського права України    375
§ 1. Поняття, предмет та методи правового
регулювання господарського права    375
§ 2. Загальна характеристика господарського
законодавства України    376
§ 3. Господарські правовідносини та їх види     378
§ 4. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин    379
§ 5. Управління державним сектором економіки.
Загальна характеристика державних підприємств    391
§ 6. Приватизацiя в Українi    395
§ 7. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання    400
§ 8. Правові засади захисту економічної конкуренції    413
§ 9. Правове регулювання інвестиційної
діяльності в Україні    418
§ 10. Правове регулювання банкрутства    423
Глава ІХ. Основи трудового права України    428
§ 1. Поняття, предмет, принципи
та функції трудового права    428
§ 2. Суб’єкти трудового права    431
§ 3. Колективні договори і угоди.
Колективні трудові спори (конфлікти)    435
§ 4. Поняття, зміст та сторони трудового договору    440
§ 5. Підстави припинення трудового договору     447
§ 6. Робочий час    453
§ 7. Час відпочинку    457
§ 8. Оплата праці    464
§ 9. Поняття трудової дисципліни, методи
її забезпечення та дисциплінарна відповідальність    470
§ 10. Поняття, види, підстави та порядок
застосування матеріальної відповідальності    472
§ 11. Індивідуальні трудові спори та порядок
їх вирішення    474
§12. Зайнятість та працевлаштування    476
Глава Х. Основи права соціального забезпечення    479
§ 1. Поняття, предмет і джерела права
соціального забезпечення    479
§ 2. Трудовий стаж та вислуга років. Інститут пенсій    487
§ 3. Допомоги із соціального забезпечення    499
§ 4. Соціальний захист ветеранів війни    506
§ 5. Соціальний захист постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи    509
Глава ХІ. Основи аграрного права України    513
§ 1. Поняття, предмет та система правового регулювання
аграрного права України. Джерела аграрного права    513
§ 2. Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин    518
§ 3. Правовий режим аграрних підприємств    524
Глава ХІІ. Основи земельного права України    538
§ 1. Поняття, предмет та система правового регулювання
земельного права України    538
§ 2. Джерела земельного права    541
§ 3. Загальна характеристика суб’єктів і правових
форм використання земель в Україні    544
§ 4. Порядок набуття та припинення права
землекориствування    554
§ 5. Правовий режим земель різного призначення    561
Глава ХІІІ. Основи екологічного права України    569
§ 1. Поняття і предмет правового
регулювання екологічного права України    569
§ 2. Джерела екологічного права    570
§ 3. Поняття та склад екологічних правовідносин    574
§ 4. Механізм забезпечення екологічної безпеки
в Україні    587
§ 5. Юридична відповідальність за порушення
екологічного законодавства    595
Глава ХІV. Основи кримінального права України    603
§ 1. Поняття кримінального права, його
принципи, джерела та система    603
§ 2. Поняття злочину, його види та стадії    606
§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави    609
§ 4. Покарання, його цілі і види    615
§ 5. Злочини в сфері господарської діяльності
(ст. ст. 199—235 КК)    621
§ 6. Загальна характеристика злочинів
проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи    630
§ 7. Характеристика злочинів проти власності
(ст. ст. 185—198 КК)    637
§ 8. Загальна характеристика злочинів у сфері
службової діяльності    638
Глава ХV. Судові та правоохоронні органи України    642
§ 1. Правосуддя в Україні: поняття, завдання,
ознаки та принципи здійснення    642
§ 2. Загальна характеристика судової
системи України    647
§ 3. Органи юстиції та нотаріат в Україні    654
§ 4. Поняття, завдання, функції та система
органів прокуратури України    659
§ 5. Органи внутрішніх справ України    661
§ 6. Поняття, завдання та функції міліції в Україні    665
§ 7. Служба безпеки України    669
§ 8. Адвокатура в Україні    670
§ 9. Загальна характеристика інших
правоохоронних органів України    673
Глава ХVI. Основи процесуального права в Україні    680
§ 1. Поняття процесуального права    680
§ 2. Основи цивільного процесу    684
§ 3. Основи адміністративного процесу    693
§ 4. Порядок судового розгляду кримінальних справ    704
Глава ХVII. Основи міжнародного права    719
§ 1. Поняття та система міжнародного права    719
§ 2. Джерела міжнародного права    728
§ 3. Суб’єкти міжнародного права     733
§ 4. Принципи міжнародного права     739
Глава ХVIII. Основи міжнародного економічного права    746
Категорія: Основи правознавства | Додав: The-law |

Переглядів: 18767 | Завантажень: 4718 | Коментарі: 3   

Всього коментарів: 0

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2046
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3701
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1134
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1784
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16686
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100