Четверг, 18.07.2024, 08:43

Юридична література


Головна » Файли » Підручники та посібники » Теорія держави і права [ Додати матеріал ]


Загальна теорія держави і права - М.В.Цвік - Харків: Право, 2002. - 432 с.
   (2.80 Mb)

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.
Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.


ЗМІСТ

Розділ І
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
§ 1. Система і функції юридичної науки З
§ 2. Предмет загальної теорії державні права 7
§ 3. Місце загальної теорії держави і права в системі
юридичних та інших суспільних наук 10
§ 4. Методологія дослідження теорії держави і права 15
Розділ II ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
§ 1. Розмаїття концепцій (теорій) походження держави 22
§ 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі,
її ознаки, структура, функції 25
§ 3. Основні закономірності виникнення держави. Особливості
формування держави в різних країнах світу 27
§ 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування
первіснообщинного ладу 31
Розділ III ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
§ 1. Ознаки та поняття держави 33
§ 2. Держава як організація 36
§ 3. Державний суверенітет 39
§ 4. Типологія держави 42
Розділ IV
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА
§ 1. Особливості становлення та формування концепції
громадянського суспільства 50
§ 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства 55
§ 3. Поняття та структура політичної системи суспільства 59
§ 4. Партії в політичній системі суспільства: правове
регулювання статусу та діяльності 62
§ 5. Місце держави в політичній системі суспільства 65
Розділ V ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття функцій держави 68
§ 2. Класифікація функцій держави 71
§ 3. Внутрішні функції держави 74
§ 4. Зовнішні функції держави 79
§ 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави 81
Розділ VI Форма держави
§ 1. Поняття і структура форми держави 85
§ 2. Форма правління держави 86
§ 3. Форми державного устрою 90
§ 4. Політичний режим 94
Розділ VII ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ
§ 1. Поняття і соціальна цінність демократії 99
§ 2. Форми демократії 101
§ 3. Інститути і суб'єкти демократії 104
§ 4. Принципи демократії 105
§ 5. Функції демократії 108
§ 6. Демократія і самоврядування 110
§ 7. Демократія в умовах України ....112
Розділ VIII МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
§ 1. Механізм держави і його структура 114
§ 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні
органи і їх види 118
§ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату.
Поділ державної влади 120
§ 4.3агальна характеристика, функції та принципи діяльності
органів законодавчої, виконавчої та судової влади 123
§ 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія
місцевих державних органів з органами місцевого
самоврядування 127
§ 6. Державна служба і її види. Державний службовець,
посадова особа 129
Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГЮМАДЯНИНА
§ 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна
характеристика. Обов'язки людини і громадянина 133
§ 2. Права і свободи людини і громадянина в їх історичному
розвитку 138
§ 3. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.
їх система в Конституції України 1996 року 141
§ 4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина
в демократичній правовій державі 145
Розділ X ПРАВОВА ДЕРЖАВА
§ 1. Концепція правової держави: історія виникнення
та розвитку 148
§ 2. Поняття і ознаки правової держави 152
§ 3. Поняття і ознаки соціальної держави 158
§ 4. Шляхи формування соціальної, правової держави
в Україні 160
Розділ XI ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
§ І.Теорії походження права 164 |
§ 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу,
їх види і функції 166
§ 3. Закономірності виникнення права 169
§ 4. Відмінності права від соціальних норм
первіснообщинного ладу 171
Розділ XII ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
§ 1. Головні підходи до праворозуміння 174
§ 2. Поняття і різні прояви права 179
§ 3. Ознаки права 183
§ 4. функції права і його соціальна цінність 186
§ 5. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву ....189
Розділ XIII ПРИНЦИПИ В ПРАВІ
§ 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у
правовій системі 193
§ 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права 194
§ 3. Загальноправові принципи 196
§ 4. Міжгалузеві й галузеві принципи 198
§ 5. Принципи правових інститутів 200
Розділ XIV ПРАВО, ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА
§ 1. Поняття відносної самостійності права 202
§ 2. Право і економіка 202
§ 3. Право і політика 207
Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
§ 1. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації 211
§ 2. Романо-германська правова система 213
§ 3. Англо-американська правова система 216
§ 4. Релігійно-традиційна правова система 219
Розділ XVI ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
§ 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм 226
§ 2. Співвідношення технічних і правових норм 227
§ 3. Право і мораль 228
§ 4. Право і звичай 230
§ 5. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія
з правом 232
Розділ XVII ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
§ 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості ....235
§ 2. Види правосвідомості 240
§ 3. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в
правотворчості (правоустановленні)і правореалізації 242
§ 4. Правова культура: поняття та структура 246
§ 5. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий
нігілізм 249
Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Поняття системи права 254
§ 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні
критерії поділу системи права на галузі та інститути 256
§ 3. Структура системи права 258
§ 4. Публічне і приватне право 262г
§ 5. Галузі вітчизняного права 264
§ 6. Система законодавства і її співвідношення
з системою права 267
§ 7. Структура вітчизняного законодавства 270
§ 8. Фактори формування та розвитку системи
законодавства 273
§ 9. Співвідношення між нормами міжнародного
і національного права 275
Розділ XIX НОРМИ ПРАВА
§ 1. Поняття і загальні ознаки норм права 279
§ 2. Структура норми права 282
§ 3. Спеціалізовані норми права: природа, особливості
і значення в правовому регулюванні 285
§ 4. Інші види правових норм 287
§ 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта 291
Розділ XX ФОРМИ ПРАВА
§1. Поняття і види форм права 293
§ 2. Ознаки нормативного правового акта і вимоги до нього ....296
§ 3. Поняття, ознаки, види законів 299
§ 4. Порядок прийняття законів в Україні 302
§ 5. Підзаконні нормативні правові акти 304
§ 6. Дія нормативно-правових актів у часі 308
§ 7. Дія нормативних правових актів в просторі і
за колом осіб 314
§ 8. Колізії в законодавстві 316
Розділ XXI ПРАВОУТВОРЕННЯ
§ 1. Етапи процесу правоутворення 320
§. 2 Функції, принципи й види правоутворення 322
§ 3. Стадії створення нормативно-правових актів 325
§ 4. Законодавча техніка: поняття і види 328
§ 5. Систематизація нормативно-правового матеріалу 330
Розділ XXII ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття і риси правових відносин 333
§ 2. Види правових відносин 336
§ 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної
особи 338
§ 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки
суб'єктів права 342
§ 5. Поняття і види об'єктів правових відносин 344
§ 6. Юридичні факти: поняття і класифікація.
Фактичний склад 345
Розділ XXIII
ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 1. Поняття і види правової поведінки 348
§ 2. Поняття, риси і види правомірної поведінки 350
§ 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки.
Склад і види правопорушень 353
§ 4. Юридична відповідальність 357
Розділ XXIV ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
§ 1. Поняття реалізації правових норм 359
§ 2. Застосування норм права як специфічна форма його
реалізації 361
§ 3. Стадії застосування нормативних приписів 365
§ 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних
приписів 366
§ 5. Акти правозастосування, їх види
§ 6. Прогалини в праві і засоби їх подолання та усунення 369
Розділ XXV ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
§ 1. Поняття тлумачення норм права 373
§ 2. Способи тлумачення норм прав 374
§ 3. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права 378
§ 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види 381
§ 5. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту ....382
Розділ XXVI ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
§ 1. Поняття законності як багатоаспектного суспільно-
правового явища. Законність і демократія 385
§ 2. функції законності 389
§ 3. Поняття правопорядку 392
§ 4. Співвідношення права, законності і правопорядку.
Громадський порядок і правопорядок 395
§ 5. Гарантії законності і правопорядку 399
Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
§ 1. Поняття правового регулювання 404
§ 2. Способи, методи та типи правового регулювання.
Правовий режим 408
§ 3. Види правового регулювання 411
§ 4. Механізм правового регулювання 413
§ 6. Ефективність правового регулювання 416


Категорія: Теорія держави і права | Додав: The-law |

Переглядів: 30309 | Завантажень: 12314 | Коментарі: 7   

Всього коментарів: 7
7 Ольга Васильевна  
0
OK

6 Ольга Васильевна  
0
на сессию

5 лида  
0
Теорія держави та права

4 ОЛЬГА  
0
,надо на сессию))))

3 Леся  
0
Теорія держави і права Цвік

2 христина  
0
дайте книжку!!!

1 TSM77  
0
теорія держави і права

 

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2070
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1798
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]
 
PR-CY.ru Rambler's Top100