Понедельник, 15.07.2024, 01:35

Головна » Файли » Підручники та посібники [ Додати матеріал ]


Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Загальна частина", складена за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, словник основних термінів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, перелік рекомендованої літератури (основної та додаткової), рекомендації щодо написання курсових робіт, рефератів, складання екзамену, орієнтовні часові виміри для самостійної роботи тощо. Окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять. Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад'юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться теорією кримінального права
Кримінальне право України | Просмотров: 12465 | Загрузок: 3896 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

У навчальному посібнику висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словний офіційної термінології України в цій сфері, а також текст угоди ТРІПС.
Навчальний посібник може використовуватися у ВУЗах під час вивчення дисциплін "Інтелектуальна власність", "Право інтелектуальної власності", " Міжнародна економіка", "Міжнародне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародне приватне право", тощо.
Для студентів, підприємців, правників, науковців, творчих правцівників та інших категорій читачів, які цікавляться питаннями інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 21607 | Загрузок: 11688 | Добавил: The-law | Дата: 28.03.2010 |

     У хрестоматії вміщено законодавчі та інші матеріал, що характеризують суспільний лад, дрежавний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до сьогодення.
     Збірка надасть можливість поглибленого вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.
     Розрахована на студентів, слухачва, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, широкий читацький загал.
Історія держави і права | Просмотров: 18655 | Загрузок: 5880 | Добавил: The-law | Дата: 26.03.2010 |

Навчально методичний посібник  присвячений техніко криміналістичному дос лідженню  документів.  Значна  увага  приділяється теоретичним положенням техніко криміналістичного дослідження документів та його методам. Окремо розглянуті методики  та  особливості  техніко криміналістичного  дослідження  різних  категорій документів:  бланків;  відбитків  печаток  та  штампів;  рукописних записів;  пошкодже них  документів;  грошей  та  цінних  паперів  тощо.
Видання  розраховане  на  курсантів  навчальних  закладів  МВС  України  експерт ної  спеціалізації,  слухачів  факультетів підвищення кваліфікації, викладачів,  практич них  працівників експертних  підрозділів  та всіх  тих,  хто  цікавиться цією  проблемою.

Діловодство | Просмотров: 6644 | Загрузок: 1552 | Добавил: The-law | Дата: 26.03.2010 |

Навчальний посібник призначений для студентів юридичних факультетів та спеціальностей.
У  першому  розділі —  висвітлюються  короткі  начерки  про  відомих  риторів, майстрів  промов  стародавнього і сучасного  світу;  коротка  риторика,  комунікативні якості  мовлення;  спілкування із  судовою  аудиторією;  основні  засади  судової  про# мови; подаються фабули для складання процесуальних документів; законодавчі забаганки  (нотатки про  їхні  порядки).
Розглянуті теоретичні  питання   закріплюються  практично  на  семінарських   за# няттях.  У  результаті   цього  зміцнюються   теоретичні  знання  і розвиваються  прак# тичні  навички.  На  це  орієнтує  другий  розділ.
Мета  третього  розділу —  поглиблення  набутих  навичок  студентів#практиків. Для  цього  розроблено  методику  проведення   навчальних   ігор, даються  задачі  і кри# мінального  процесу  України.
Додатки  містять  висловлювання відомих  риторів,  учених,  юристів#практиків про мистецтво  промов.  Це  оригінально і корисно.
Для  студентів  вищих  навчальних   закладів.
Кримінально-процесуальне право | Просмотров: 11842 | Загрузок: 3413 | Добавил: The-law | Дата: 26.03.2010 |

У навчальному посібнику у питання і відповідях з курсу "Кримінальне право України" розкрито навчальну програму дисципліни, зміст і структуру курсу, а також комплекс знань, умінь і навичок, які повинні опанувати сучасні юристи. Теоретичний матеріал курсу кримінального права призначений для самостійної підготовки студентів і орієнтований на модульний підхід до його вивчення, що відповідає вимогам Болонського процесу.

Для студентів-юристів, викладачів, а також для всіх хто вивчає питання і проблеми кримінального права

Кримінальне право України | Просмотров: 9284 | Загрузок: 3619 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Попелюшко В.О. П-57 -  Судовий розгляд кримінальної справи.// Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. - 234с.

У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально про цесуального кодексу України, з урахуванням істотних змін  і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. „Про внесення змін  до Кримінально процесуального кодексу України”, реформування судової   системи держави (Закон  «Про  судоустрій України» 2002  р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею  і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ.
Розрахований на студентів юридичних навчальних закладів, практику ючих  юристів, усіх, хто цікавиться теорією та практикою судового розгляду кримінальних справ.
Кримінально-процесуальне право | Просмотров: 7896 | Загрузок: 1961 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Вачевський М. В., Кремень та інші. - Інтелектуальна  власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М. В. Вачевського. — К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с.
У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, пе- редбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій.
Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охо- рони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізатор- ські пропозиції. Висвітлюються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнародна класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об’єкти інтелектуальної власності.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів, інженерних спеціальнос- тей, а також для науковців і новаторів та всіх, хто цікавиться економікою, маркетинговою ді- яльністю або підприємництвом і бізнесом.
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 14666 | Загрузок: 5655 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Пропонований навчальний посібник містить програму навчального курсу й авторизовний виклад змісту повного курсу цивільного процесуального права у вигляді позиційних таблиць. Посібник є важливим інструментом при самостійній підготовці студентів жо вимог так званого Болонського процесу. У посібнику враховано зміни, що відбувалися в цивільному процесуальному законодавстві, практиці його застосування на основі нового Цивільного кодексу України.
Для студентів юридичних факультатів ВНЗ і всіх, для кого становить інтерес процесуальне право.
Цивільний процес | Просмотров: 9835 | Загрузок: 3215 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

Інтелектуальна власність
Право інтелектуальної власності | Просмотров: 11479 | Загрузок: 5183 | Добавил: The-law | Дата: 24.03.2010 |

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 121-130 131-137

Скачати безкоштовно юридичну літературу  Підручники та посібники
Скачать бесплатно юридическую литературу 
Підручники та посібники

Категории раздела
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

Форма входу


Інша інформація
Останні завантажені файли
Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч. посібник для економістів. — Вид. 2-ге, допов.
Завантажили 2069
--------------------------------------
Біленчук - Місцеве самоврядування в України Муніципальне право, 2000
Завантажили 3716
--------------------------------------
Структура місцевих рад. Характеристика її структурних елементів
Завантажили 1140
--------------------------------------
Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід
Завантажили 1797
--------------------------------------
ПРАВОЗНАВСТВО: Підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова,А. М. Колодія К.: "Юрінком Інтер" 2006 рік
Завантажили 16731
--------------------------------------

Пошук
Категорії розділу
Теорія держави і права [5]
Історія держави і права [10]
Аграрне право України [9]
Державне будівництво [4]
Кримінальне право України [9]
Конституційне право України [5]
Цивільне право України [6]
Банківське право [5]
Адміністративне право України [7]
Трудове право України [4]
Фінансове право України [6]
Римське приватне право [2]
Основи правознавства [3]
Криміналістика [3]
Юридична деонтологія [3]
Біржове право [2]
Екологічне право України [5]
Цивільний процес [3]
Адвокатура України [3]
Житлове право України [3]
Інвестиційне право [2]
Міжнародне право [9]
Підприємницька діяльність [1]
Податкове право [2]
Сімейне право [2]
Право інтелектуальної власності [6]
Діловодство [3]
Кримінально-виконавче право [5]
Кримінально-процесуальне право [3]
Кримінологія [2]
Судові та правоохоронні органи [3]
Нотаріат в Україні [2]

PR-CY.ru Rambler's Top100